دکتر رمان
دانلود رمان جدید
 • 27 آوریل 2022
 • novel
 • علی
دانلود رمان من و دلدارم pdf از راز_س با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من و دلدارم pdf از راز_س با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان راز_س مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان من و دلدارم

آروین تـهرانی اصل تنها وارث خاندان زندگی خـوبی داره تا اینکه

یه وارث دیگـه از آسمون برای خاندان تـهرانی اصل پیـدا مـیشـه. یه وارث دورگـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان رویای خام مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان من و دلدارم

رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎن ﻗﺒﻠﺶ را ﺑﺸﻨﻮم

ﺷﺎﯾﺪ او ھﻢ ﺣﺲ ﻣﺮا داﺷﺖ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﻧﺒﻮد او ﺧﻮدش ﺑﻮد

ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و از ﺟﻠﻮی در ﮐﻨﺎر ﺑﺮوم .

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺪام از ﺧﻮدم ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪم ﭼﯽ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﮑﺴﺘﮫ و

ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻨﻮز ﺻﺪای ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ھﻤﮫ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻋﻤﮫ زری را ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ

ﺗﺎ ﻋﯿﺪﯾﺸﺎن را ﺑﺪھﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪای دﺳﺖ و ﺻﻮت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی ﻋﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻣﺎ ھﻢ

وارد ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺷﻮک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺼﺖ-ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮی در ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو ﺑﺮود ﻧﮕﺎه

ﭘﺮ از ﺗﻌﺠﺐ اطﺮاﻓﯿﺎن ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای از روﯾﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﺪ داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﻢ

را از دﺳﺼﺖ ﺑﺪھﻢ .ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ و ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ

ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ای از ﺧﻮدم ﺑﺮوز دھﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻗﯿﺎﻓﮫ ی

ﺟﺪﯾﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﮫ طﺮف ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم رﻓﺘﻢ ﺟﻮن و ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم ﻋﯿﺪی ﻣﻦ ﭼﯽ ﭘﺲ؟ وﻗﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ

ﺧﺎﻧﻮم ﻋﯿﺪی را در دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ داری زدم ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺟﺮات ﺑﺪھﺪ..که بگویـد بهادرم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

 • اشتراک گذاری
  https://dr-hajiseyedjavadi.ir/?p=273
  لینک کوتاه مطلب:
  کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " دکتر رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
  طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.