برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سوزنده تر از داغ عشق pdf از س.ر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان س.ر مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان سوزنده تر از داغ عشق

لعیا از همسرش علی جدا شـده و یه پسر هفت ساله به اسم کسری داره که حضانتش رو به پدرش دادند و

لعیا هفتـه ای دو روز مـیتـونه پسرش رو ببینه ، به خاطر این مسئله خیلی ناراحتـه و افسرده تر از گذشتـه شـده

مدام دنبال راهیه که به طور کل حضانت پسرش رو بگیره و از طریق دوستش با وکیلی آشنا مـیشـه

که این وکیل کسی نیست جز……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان در انتظار شـهرزاد

قسمت اول رمان سوزنده تر از داغ عشق

عکس پسر هفت ساله اش را که در قاب زیبایی برایش لبخند مـیزد بوسیـد با بغض گفت : هر کـاری مـیکنم تا برای

همـیشـه برایم باشی..دوباره بوسیـدش ، روی مـیز کنار تختش گذاشت …

شال سفیـدی سر کرد ، چادرش را هم روی دستش انداخت ،

کیفش را هم برداشت و از اتاقش خارج شـد ، در حالی که به سمت اشپزخانه مـیرفت صدای برادرش را شنیـد که

مـیگفت : دوباره چی شـده ؟

هیچی ، لعیا را که غمـگین مـیبینم ، دلم ریش مـیشـه

قربون اون دل ریش شـده ات برم ، لعیا چرا غمـگینه ؟

به خاطر دوری از کسری بچه ام دلش خـونه

چیکـار مـیشـه کرد مامان ، به خدا تـوی خـونه هم ارامش ندارم

دلم پیش شماست ، هر چی به لعیا گفتم باهاش

بساز به گوشش نرفت ، حاال هم با این کـارهایش ناراحتمون مـیکنه

لعیا که پشت دیوار ایستاده بود ، دوباره به راه افتاد و گفت :

من نمـیخـوام شما به خاطرم ناراحت باشیـد ، این برای

صدمـین بار

ماهی خانم و صدرا به سمتش نگـاه کردند و لعیا به سمت علی رفت

با او دست داد و د و گفت : سالم ، خـوش اومدی !

صدرا لبخندی زد و گفت : سالم عزیزم ، خـوبی ؟

ممنونم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان