برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ریسک تا عشق pdf از حدیث با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان حدیث مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان ریسک تا عشق

با صدای گوشیم از خـواب بیـدار شـدم

اروم بلند شـدم و صداشو قطع کردم

بایـد مـیرفتم مدرسه !

سال اخر دبیرستان بودم ، ۱۸ سالم بود

فرم مدرسمو که شامل : دامن سورمه ای مو با لباس استین بلند سفیـدم رو هم پوشیـدم

و کرواتم رو مرتب کردم

موهامو شونه کردم یه وری زدم

یه سوییشرت سورمه ای هم تنم کردم ، اخه هوا کمـی سرد شـده بود ، ۱ ماه دیگـه تا زمستـون مونده بود

وسطای ابان ماه بودیم

کفش اسپورت سفیـدم رو هم پوشیـدم و کیف سفیـد و سورمه ایم رو ، روی شونم انداختم

مثل همـیشـه در اتاقم رو قفل کردم و کلیـدشو تـوی کیفم گذاشتم..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان در عشق غیر ممکن معنا ندارد

قسمت اول رمان ریسک تا عشق

+ مامان جونم ، تـو که مـیـدونی من دوست ندارم صبحونه بخـورم !

مامان مثل همـیشـه از روی عادت لبخند مهربونی بهم زد و گفت : حداقل این پولو بگیر !

یه مقدار پول بهم داد و به زور گرفتم .

گذاشتمش تـوی کیفم و یه ماچ روی گونه ی مامان کـاشتم و گفتم : من دیگـه برم .

_ برو عزیزم . مواظب خـودت باش .

چون مدرسه نزدیک خـونمون یعنی ده دقـیقه تا مدرسمون راه بود ، پیاده مـیرفتم !

خب بزار تا رسیـدن به مدرسه خـودمو معرفی کنم ، اسمم نهال منصوریه .

بچه ی سوم خانواده م . دو تا داداش به ایم کورای و بوراک دارم . دو قلو ان .

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان