دانلود رمان انتقام با طعم عشق pdf از پارمیدا بیگ نور لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان انتقام با طعم عشق pdf از پارمـیـدا بیگ نور لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پارمـیـدا بیگ نور مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان انتقام با طعم عشق

با صداش سرجام مـیخکوب شـدم باتمام قدرتش فریادزد دِلعنتی عاشقتم نفهم چرا نمے فهمے

عاشقم نمےتـونستم تکون بخـورم، خـودش به سمتم اومد و از پشت بغلم کرد/// زیر بارون خیس

خالے شـده بودیم درگوشم نجوا کرد دارم از تـو حرف مـیزنم، باآنکه ازنوشتـه هایـــــــــم خبرے ندارے

مشکلے نیست یادت به نوشتـه هایم رنگ مے دهد.تـوبغلش بودم که///

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بکـارت آتش فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان انتقام با طعم عشق

از خـونه زدیم بیرون ماشینو از پارکینگ آوردم بیرون وراه افتادیم تـوراه آهنگـه

محسن یگـانرو گذاشتم وتا تـه زیاد کردم منو بهارم باهاش همراهی مـیکردیم

از عشق هرچیزی که مـیشناسمو ازمن گرفتی تا تـوباقـی موندهی احساسمو از من

گرفتی ومـیخای من باشی ویادت بره مایی وجودداره خـودت آمادهی رفتنی وترست

نمـیزارههههه تاپاساژ همـین آهنگو گوش دادیم ماشینو نزدیکـای پاساژ پارک کردم

ماشینو خاموش کردم ورفتیم. داشتیم ویترین هارونگـاه مـیکردیم که یه پیراهنه بلنده مشکی

که ازپشت بابند بستـه مـیشـدوجلوش سنگ کـاری شـده بود نظرموجلب کرد بود خریـدمش

بهارم یه شلواره جین ۵۵۵/۵۵رفتم وقـیمت پیراهنو پرسیـدم گرفت که به رنگ یخی بود و

خیلی بهش مـیومد منم یه شلوار که به پیراهنم بیاد خریـدم تـوراه متـوجه شـدم که دوتا

پسر کل راه دنبالمون بودن بهار بهار هان چیه درد درست جوابموبده بهار جانممم به من بگو جذاب

آها این شـد یه چیزی ببین دوتا پسر از اول دنبالمون بودن بهار چییییییی یکم بلند تر

بگی همه مـی فهمن بهار حالا چیکـارکنیم هیچی جلب تـوجه نکن وآروم باش بهار باشـه

یکم تـو پاساژ چرخیـدیم وخرت وپرت خریـدیم وبه سمت یه سانویچی رفتیم آخه از صبح

هیچی نخـورده بودیم اون دوتا پسرم خیلی آروم اومدن ومـیزی..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا